OBS! OBS! Etter 29/4-2010 er dette en arkivert nettside for utleira.no. Aktive nettsider for Utleira IL er tilgjengelige på www.utleira.no.

Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Hjem

Flerbruksanlegg

Allidrett

Ski

Håndball

Håndballstyret
Sportslig Utvalg
Håndballskolen
Jenter 2002
Gutter 2002
Jenter 2001
Gutter 2001
Jenter 2000
Jenter 1999
Gutter 1999
Jenter 1998
Gutter 1998
Jenter 1997
Gutter 1997
Jenter 1996
Gutter 1996
Jenter 1995
Gutter 1995
Jenter 1994
Gutter 1994
Jenter 1993
Damer Junior
Damer 2.div
Damer 3.div
Damer 4.div
Damer 5.div
Herrer

Fotball

Minigutter/jenter 2003
Minigutter 2002
Minijenter 2002
Minigutter/jenter 2001
Minijenter 2000
Minigutter 2000
Minijenter 1999
Minigutter 1999
Lillejenter 1998
Lillegutter 1998
Lillegutter 1997
Smågutter 1996
Småjenter 1996
Smågutter 1995
Småjenter 1995
Smågutter 1994
Jenter 1992-1994
U23
Seniorer
Damer

Webmaster


Utleira Skole


Siste nytt fra
Utleira Skole!
Steindal Skole!
Hoeggen Skole!


Google

utleira.no
www

Her er vi!

Utleira Skole
Bratsberg Skistadion
Fotballbaner
Stordalen
Bjørkmyr

Kontakt oss!

Kontaktinformasjon finner du på sidene til de enkelte lag og styrer.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Login

GRATULERE MED OPPRYKK TIL 1.DVISJON
Det er åpnet for påmelding til Shell-cup 2010, se link
http://shellcup.kristiansund.com/content/view/73/1/

............

Ullmax2010.xlsx

Oppslagstavle Utleira Håndball Sportslig Utvalg

31. desember 2009

Utleira Håndball er i ferd med å vokse seg til å bli en større klubb på alle måter, det er derfor bestemt å todele Sportslig Utvalg, slik at man klarer å ivareta klubbens sportslige interesser på best mulig måte. For sesongen 2009/2010 vil derfor Utleira Håndball ha to utvalg med hvert sitt ansvarsområde;

Sportslig Utvalg Senior - ansvar for Utleira Topphåndball som er seniorlagene (2.div,3.div,4.div), SPAR- og reg.18-lagene.

Sportslig Utvalg Junior - ansvar for Postenserien og aldersbestemte lag fra 93 og yngre.

Kontakinformasjon for disse ligger i høyre kolonne.

24. september 2009

KLUBBAVTALE PÅ IMPULSE

Utleira Topphåndball har en klubbavtale for trening på Impulse. Prisene er som følger;
12 mnds avtale kr. 285,- pr. mnd (avtalegiro/kort/kontant)
6 mnds avtale kr. 295,- pr. mnd (kort/kontant)
3 mnds avtale kr. 330,- pr. mnd (kort/kontant)

20. august 2009

UTLEIRA TOPPHÅNDBALL

Ressursgruppen
Dette er ledergruppen for Utleira Topphåndball. Herfra koordineres arbeidet i de ulike faggruppene. Samtidig er dette også styret i Utleira Håndballs arena for kommunikasjon om arbeidet som foregår i senioravdelingen i klubben.

Gruppen består av:
Leder Utleira Håndball;
Laila Krohg, tlf. 99323415.
Leder Sport; Atle Oliver Johansen
Leder Økonomi og Marked; Grete Mauring
Leder Strategi og klubbutvikling; Eva Anita Brun
Leder Arrangement; Tone Rehaug
Leder Kommunikasjon; Ragnar Holøyen


Fagfelt Sport
Denne funksjonen vil ha som hovedformål å koordinere den sportslige aktiviteten underlagt prosjektet. I dette ligger ikke minst det å være en sparringspartner for trenerne og gjerne delta i trenerteamet. Funksjonen som Leder Sport må inneha sterk sportslig kompetanse.

Leder Sport vil være ansvarlig for dialog med NHF Region Midt-Norge på den sportslige utviklingen. Herunder også opprette og videreutvikle et eventuelt samarbeid med Olympiatoppen.

For å nå de sportslige målene i prosjektet er det nødvendig å utvikle en toppidrettskultur i klubben. Dette gjelder alle fagfelt, men aller sterkest gjelder dette i spillergruppen og i trenerteamet.

Leder Sport har ansvaret for at det i løpet av høsten 2009 etableres sportslig rammeplan for Utleira Topphåndball. Dette er avdelingens sportslige bibel og innehar gjeldende rammer og strategier for å oppnå ønsket målsetting. Det beskrives hvordan man vil sikre sportslig fremgang både for den enkelte spiller og for laget. Likeså skal en utviklingsplan kontinuerlig oppdateres, slik at man alltid har oversikt over klubbens sterke og svake sider sportslig. Den samme planen skal også sette krav til formell og erfaringsbasert kompetanse til klubbens trenere. Der det avdekkes mangler i forhold til slike krav, skal tiltak iverksettes og beskrives.
Kontaktperson: Atle Oliver Johansen, tlf. 90978024.

Fagfelt Økonomi og Makedsgruppe

Utleira Håndball har i dag en oversiktlig økonomi. Kontantprinsippet er gjeldende og klubben har de siste årene drevet i balanse. Det er imidlertid stor forståelse for at et opprykk til 1. divisjon vil medføre langt tøffere inntektskrav. For den kommende sesongen har klubben lag som deltar i økonomisk dyre serier, så inntektsnivået må allerede i år opp på et høyere plan.

Leder for økonomi og marked skal innen 1. desember 2009 legge frem en plan for arbeidet med økonomi og marked. I dette ligger utarbeidelse av budsjetter der det er tatt høyde for spill i 1. divisjon fra 2010/2011. Planen skal gjenspeile prosjektets krav om at det i løpet av en treårsperiode skal opparbeides en EK tilsvarende 25% av forventet omsetning. Dermed har man gjennom et slikt planverk fastsatt utgiftsnivået, basert på realistiske mål for inntekter.

Utleira Topphåndball skal drive med en sunn økonomi, der man setter Tæring etter næring. I planen som skal være ferdig senest 1. desember, skal det beskrives detaljerte planer for markedsarbeidet. Dette innbefatter alle markedsrelaterte inntekter så som sponsorinntekter, dugnader, arrangementsinntekter og andre inntektsbringende tiltak. Hvert enkelt tiltak skal beskrives og tidfestes, der også nødvendige verktøy blir beskrevet og vurdert.

I tillegg til ønsket om å bygge opp EK til å møte fremtiden, sikre sesongens aktivitetsnivå, så er det ønskelig at klubben at klubben har en helthetlig profil på bekledning/ representasjonstøy i hele Topphåndball - gruppen. Det siste gjelder spillere, trenere og andre bidragsgivere som feks arrangementsansvarlige, for å skape en gjenkjennelse.

Det er også ønskelig fra Leder Sport at det fåes til en sponsor-avtale med et helsestudio, da helst Impulse som klubben har god erfaring med.

Gjeldende sponsor-/samarbeidsavtaler:
Big Bite
Rett Regnskap
Bygg Design
Varme og Bad – BDSP
Valvoline
Witro Bil
Umbro/Cabo Sport
Rema 1000 Møllenberg

Under arbeid;
Sonans Privat Gymnas
DiSafe / DigiPoint
Møbelringen
Veidekke
DnBNOR
Kontaktpersoner: Grete Mauring, tlf. 97744058.

Fagfelt Strategi og Klubbutvikling
Dette er et ferskt prosjekt, og det foreligger således ingen ferdigproduserte strategier for det videre arbeidet. Dette dokumentet er rammeverket som det skal arbeides etter, men fortsatt er det mange gode tanker og idéer som ikke er kommet til bordet. Leder for strategi og klubbutvikling har ansvaret for å sette sammen et strategidokument. Dette arbeidet vil involvere alle fagfeltene som her beskrevet, men det strategidokumentet det ender opp i skal inneha visjoner som ikke begrenses av øvrige planverk som prosjektet etter hvert vil utvikle.

Organisasjonsutvikling blir et vesentlig arbeidsområde for Leder strategi og klubbutvikling. Det skal detaljbeskrives planer for opprettelsen av en profesjonell organisasjon, der hver stilling har sin egen stillingsinstruks. Herunder ligger også en vurdering av fysisk plassering av klubbens profesjonelle ledelse.

Strategidokumentet skal også vurdere utfordringene som ligger i samspillet mellom en organisasjon der både profesjonelle og frivillige ressurser er av avgjørende betydning.

Et sentralt tema for dette fagfeltet, vil være arbeidet med å få beslutning om og deretter gjennomført bygging av en idrettshall i bydelen. Dette arbeidet vil være avgjørende for klubbens fremtid, og legge premissene for i hvilken retning klubben skal gå.

Leder for dette fagfeltet skal også legge fram tanker og planer for klubbutvikling. Herunder planer for å bygge en klubb hvor flest mulig føler tilhørighet.

Strategidokumentet skal aldri ferdigstilles.
Kontaktperson: Eva Anita Brun, tlf. 47463703.

Fagfelt Arrangement
Det sier seg selv hvilke oppgaver som er tillagt leder arrangement og arrangementsgruppa. Det er erkjennelse at det å gå på en 2. divisjonskamp i håndball i Trondheim, har frem til nå vært en trist affære. Dette skal bedres allerede fra sesongstart 2009/2010, hva gjelder Utleira sine hjemmekamper. Leder arrangement skal gjennom samarbeid med klubber som har kommet langt på dette området (les; Stjørdal og Meldal), på kort sikt skaffe seg oversikt over hvilke grep som lar seg gjennomføre på kort sikt. Minstemålet med dette er at det på kampene skal være speaker-tjeneste og kiosksalg av kaffe. (så lenge dette ikke stoppes av regelverk i hallene).

Leder arrangement skal innen 1. september 2009, legge frem en plan for hvordan arrangementene skal gjennomføres. I dette ligger bemanningsbehov, ut fra de krav planen setter til gjennomføring.

Det er ønskelig med arrangement rundt 2.divisjonskamper på hjemmebane og tilsvarende SPAR-runder.
På 3.divisjonskamper og Reg.18-kamper er det ønskelig med sekretæriat i hovedsak, og kun kiosk på kampdager der det er en mulighet for litt ekstra inntekter.

Emil Eck er ansvarlig for å skaffe nøytralt sekretæriat til kamper som krever det.

En annen viktig jobb i gruppen er arbeidet med bortekamper og planlegging rundt disse. Dette inkluderer transport og overnatting.
Kontaktperson: Tone Rehaug, tlf. 91597675.

Fagfelt Kommunikasjon
Utleira ønsker å bli en toppidrettsarena innen kvinnehåndball. Det med utspring fra Utleira IL, men med klar forståelse og ønske om å bli en klubb for hele midtre del av NHF Region Midt-Norge. Skal dette lykkes er det en forutsetning at dette prosjektet aller først blir godt forankret i håndballmiljøet i Utleira. Deretter må hele idrettslaget få eierskap til prosjektet, før man angriper resten av bydelen, og deretter Trondheim.

For å lykkes med dette, er ansvaret lagt til Leder for kommunikasjon. Før 1. september 2009 skal det utarbeides en plan for hvordan man skal gjennomføre dette arbeidet. Det er en erkjennelse at om man lykkes med å skape størst mulig eierskap til klubben og dette prosjektet særskilt, vil man også skape engasjement rundt denne satsningen.

Utleira Topphåndball skal være en vesentlig aktør innen idretten i Trondheim. Den plassen skal befestes ikke minst gjennom profesjonell jobbing mot media, der egne web-sider er en vesentlig del. Gjennom en PR- og mediaplan, som skal ferdigstilles til den 1. oktober 2009, skal det lages detaljerte planer for hvordan man vil jobbe mot medier. Dette innbefatter oversikt over hvilke medier man anser som viktige, og ikke minst hvilket etterlatt inntrykk man ønsker å oppnå gjennom mediaeksponering.

Utleira har i dag egne web-sider, men disse er ikke tilstrekkelige for å nå målene om oppmerksomhet satt gjennom prosjektet. Hjemmesidene er i dag verdifulle til inten kommunikasjon, men forteller lite til eksterne lesere om hvem vi er og hvor vi vil. PR- og mediaplanen vil derfor inneholde konkrete og detaljerte planer for hvordan man vil utvikle og drifte en web-site som skal være et viktig informasjonsverktøy og interesseskaper for Utleira Topphåndball. På dette området ønsker man å bli best av alle håndballklubbene i Midt-Norge. Slett ikke et urealistisk mål.
Kontaktperson: Ragnar Holøyen, tlf. 40403950.

4. mai 2009

Håndballrelaterte linker

Spill og trening
Treningstips - ukas fra NHF
Treningstips - dansk, bevegelser i spill og øvelsesbank
Treningstips - skadefri
Treningstips - basis

Håndballsider
Håndball i Trondheim
Norges Håndball Forbund
Dansk håndballsladder
Svensk håndballsladder
Håndball på TV

Arkiv

Tidligere oppslag fra Utleira Håndball Sportslig Utvalg:
  • mai 2009
  • august 2009
  • september 2009
  • desember 2009

Sportslig utvalg - Junior

Kontakt styret inntil videre!

Sportslig utvalg - Utleira Topphåndball (Senior)

Sportslig leder
Atle Oliver Johansen
90978024

Medlem
Willy Refsnes
47019181

Medlem
Robert Harper
93456311

Medlem
Emil Eck
95204017

Medlem
Pia J. Rehaug

Medlem
Ingvild M. Sørlie

RSS feed